TJÆRALIN DEKKENDE OKER-BASE 2,7L

Tjæralin
  • Grunning og toppstrøk i ett
  • Inneholder lite løsemidler
  • Dekker godt
  • Tåler frost

899 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27146901
  • EAN-kode: 7036380327003

Tjæralin Dekkende er en oljebasert dekkbeis som kan legges rett på nytt treverk, du slipper egen grunning. Produktet er svært godt egnet for både nye og gamle trefasader. Det er et fargestabilt patentert produkt som er mindre påvirket av fuktighet/regn direkte etter påføring. Tjæralin dekker godt og er drøy i bruk. Den inneholder tretjære, linolje og sopphindrende middel som gir gode overflateegenskaper og bevarer treverket i dybden. Tjæralin Dekkende kan overmales. Blandes i de aller fleste farger.

Produkt

Type
Dekkbeis
Glansgrad
Halvblank
Egnet for vegg
Ja
Egnet for treverk
Ja
Egnet for rulle
Ja
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.167 m
Bredde
0.167 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.