TJÆRALIN DØR/VINDUER B-BASE 2,7L

Tjæralin
  • Grunning og toppstrøk i ett
  • God kantdekk
  • Suveren dekk!
  • Tåler frost

899 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 43128778
  • EAN-kode: 7036382052705

Tjæralin Dør & Vindu er en oljebasert dekkbeis som kan legges rett på nytt treverk. Du slipper egen grunning. Produktet er svært godt egnet for vinduer, dører, garasjer og gjerder. Godt egnet for nytt treverk, men utmerket på gammelt treverk også. Tjæralin Dør & Vindu har svært god kantdekk. Det er et fargestabilt produkt som er mindre påvirket av fuktighet/regn direkte etter påføring. Den dekker godt og er drøy i bruk. Inneholder UV-beskytter, kinesisk treolje og sopphindrende middel som gir gode overflateegenskaper og bevarer treverket i dybden. Produktet kan overmales.

Produkt

Type
Dekkbeis
Glansgrad
Halvblank
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for treverk
Ja
Egnet for rulle
Ja
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.167 m
Bredde
0.167 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.