TJÆRALIN OLJE TERRASSEBEIS KLAR 2,7

Tjæralin
  • Lang holdbarhet og lett å påføre
  • Kan blandes i mange farger
  • Gir en vannavvisende overflate

579 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56647080
  • EAN-kode: 7036389427001

Tjæralin Oljebasert Terrassebeis er et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegulv, hagemøbler etc. Oljebasert Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Beisen inneholder midler mot svertesopp og alger. Tjæralin Oljebasert Terrassebeis har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.162 m
Bredde
0.162 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273 Unngå utslipp til miljøet.