TJÆRALIN TREOLJE TR KLAR 2,7L

Tjæralin
  • Hindrer fukt og oppsprekking
  • Inneholder tretjære
  • Trekker godt inn
  • Tåler frost

239 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27146950
  • EAN-kode: 7036380727001

Tjæralin Treolje inneholder lite løsemidler og har et svært høyt oljeinnhold i tillegg til tretjære, linolje og sopphindrende middel. Dette gir en homogen overflate, samtidig som den bevarer treverket. Den motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Tjæralin Treolje skal trekke inn i treverket og beskytte i dybden. Den skal etterlate seg et matt utseende. Det er svært viktig at overskytende olje tørkes vekk etter at den har trukket inn.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.162 m
Bredde
0.162 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.