TJÆRALIN VASKEMIDDELTERRASSERENS 5L

Tjæralin

  399 kr / Kanne

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27164425
  • EAN-kode: 7036381020019

  Tjæralin Terrasserens er et drøyt og effektivt vaskemiddel som er utviklet for terrasser, trapper og utemøbler. Vi anbefaler en årlig vask av terrassen med Tjæralin Terrasserens før påføring av Tjæralin Terrassebeis og Tjæralin Treolje. Den brukes ufortynnet og er svært enkel i bruk. Spray på, og spyl av. Kommer i 5-liters kanner.

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.29 m
  Lengde
  0.115 m
  Bredde
  0.185 m
  Merking
  Etsende
  Informasjon om farer
  H290 Kan være etsende for metaller.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.