Bruk fingrene for å forstørre bildet

Trelim 800 poyuretan 0,5 ltr - Bostik

BOSTIK
  • Løsningsmiddelfritt
  • Herder ved hjelp av fuktighet
  • Vannfast
  • 0,5 liter
  • Kan brukes på flere underlag -testliming

319 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 21059795
  • EAN-kode: 7311020016326

Bostik AS. Trelim 800 polyuretan. Et løsemiddelfritt, fuktherdende, 1- komponents polyuretanlim med holdfasthetsklasse D4. Herder gjennom luften og materialets fuktighet og temperatur. 0,5 l.

Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P284 Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].
P311 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)