TREOLJE DEKSOLJE 1L D1

Owatrol
  • Dyptpenetrerende beskyttelse
  • Ideell for harde tresorter.
  • Bygger ikke film, flasser ikke.
  • Gir et silkematt, naturlig resultat
  • Brukes over og under vannlinjen.

319 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 22532436
  • EAN-kode: 3297971108317

Owatrol Deksolje D1 er en mettende olje for tropiske tresorter. Stabiliserer og beskytter i dybden for vektfyldige og/eller fete tresorter (teak, mahogni, movingui, lapacho, bankirai, osv). Produktet er gjennomsiktig. 1 liter.

Produkt

Type
Andre
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
24
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
72
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
5
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Ja
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.142 m
Lengde
0.318 m
Bredde
0.213 m
Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.