TRINOL MUSEBLOKK D-FRAP BLOCK

Trinol
  • Åtestasjon med giftblokk
  • Klar til bruk

159 kr / Pakke

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5703071015342
  • Artikkelnummer: 54607575

To ferdigfylte engangs åtestasjoner klare til bruk. Inneholder giften difetialon.

Pakke

Netto innhold
1 PAK
Høyde
0.16 m
Lengde
0.048 m
Bredde
0.116 m
Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)