TRINOL TAKVASK 2,5 L

Trinol

  839 kr / Kanne
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 47466160
  • EAN-kode: 5703071002397

  Trinol Takvask mot mose og grønske på tak. Kobles direkte på hageslangen. klar til bruk. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.285 m
  Lengde
  0.1 m
  Bredde
  0.15 m
  Merking
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P315 Søk legehjelp umiddelbart.
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.