UGRESSRENT TRIM 1 L

Bayer
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 3664715040439
  • Artikkelnummer: 57147716

  Trim Ugressrent til bekjempelse av ugress og mose på innkjørsler, grus og hellebelagde områder. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. Klar til bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.27 m
  Lengde
  0.095 m
  Bredde
  0.12 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.