Bruk fingrene for å forstørre bildet

URETANPRIMER 5075 0,5L BOSTIK

BOSTIK
  • Primer 5075 for porøse flater og betong
  • Til PU, Hybrider (MS, Smp), silikon fugemasse
  • Minimerer risiko for blåsedannelser
  • Må ikke uttynnes
  • Værbestandig

459 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23432461
  • EAN-kode: 7311020046934

Fugeprimer til porøse flater og betong. Bruksområder: Til Polyuretanfugemasser (PU), Hybrid/SMP/MS fugemasser og silikonfugemasser og for å minimere risikoen for blåsedannelse ved fuging mot porøse materialer. Underlag: Betong, tre (selv fete treslag som teak, metaller og mange typer plast). Må IKKE uttynnes!.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.