Bruk fingrene for å forstørre bildet

VARMEOLJE STABIL 5L

Stabil
  • Tåler kulde opptil minus 28 grader
  • Godkjent til bruk i ulike parafinovner
  • Luktfri og sotfri
  • Lang brenntid og veken varer lengre

459 kr / Kanne
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44038472
  • EAN-kode: 7056360322347
Stabil Varmeolje er høykvalitetsbrensel som er luktfri og som ikke soter! Anbefales på alle typer parafinkaminer.
Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301 VED SVELGING:
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…