VASK IDEAL 1 LTR SELACLEAN KREFTIN

Selaclean
  • Svært effektivt rengjøringskonsentrat
  • Blandingstabell for ulike bruksområder
  • Uten lut, klor, fosfat, parfyme, fargestoffer

199 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7056360171068
  • Artikkelnummer: 23016173

Effektivt og miljøvennlig konsentrat for de fleste rengjøringsoppgaver: hus, bil, båt, rib, traktor, campingvogn, redskaper, stall, fjøs, tekstiler, tepper, plast- og tremøbler, markiser og kalesjer. Uten fargestoffer, klor, parfyme, lut eller fosfater.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.26 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.08 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.