Bruk fingrene for å forstørre bildet

VASK IDEAL 1 LTR SELACLEAN KREFTIN

Selaclean
  • Svært effektivt rengjøringskonsentrat
  • Blandingstabell for ulike bruksområder
  • Uten lut, klor, fosfat, parfyme, fargestoffer

149 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 23016173
  • EAN-kode: 7056360171068
Effektivt og miljøvennlig konsentrat for de fleste rengjøringsoppgaver: hus, bil, båt, rib, traktor, campingvogn, redskaper, stall, fjøs, tekstiler, tepper, plast- og tremøbler, markiser og kalesjer. Uten fargestoffer, klor, parfyme, lut eller fosfater.
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.