Bruk fingrene for å forstørre bildet

VÅTSERVIETTER WIPES 101 BIG

101
  • Rengjør hender, verktøy og flater
  • Erstatter White Spirit og lignende
  • Fjerner olje, maling og uherdet lim
  • Rengjør uten såpe eller vann
  • Med Aloe vera

299 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41024647
  • EAN-kode: 7090002669162
101 WIPES rengjør effektivt de fleste glatte og harde flater som metall, tre, stein, glass, etc., og er skånsom mot huden da de inneholder Aloe vera, hveteekstrakt og vitamin E+A. Ideell å ha i huset, bilen, båten, garasjen, verkstedet, m.m. og fjerner svært effektiv olje, fett, limrester, maling, lakk, blekk, trykksverte, sprittusj, grafitti m.m., samt søl fra uherdet fugemasse, lim og byggskum.
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.