Bruk fingrene for å forstørre bildet

WATERSHIELD DARK BLUE 2.5L

Jotun
  • Spesialutviklet bunnstoff for ferskvann
  • Hardt, biocidfritt bunnstoff
  • Holder inntil to sesonger
  • Enkel å vaske
  • For alle typer båter

599 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 56273798
  • EAN-kode: 7029350010975

Biocidfritt bunnstoff, spesialutviklet for ferskvann

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.