Bruk fingrene for å forstørre bildet

Weber B20 Tørrbetong 500 kg

Weber
  • Til de aller fleste støpearbeider
  • Utstøping av Leca såle- og u-blokk
  • Muring av naturstein
  • Frostsikker
  • Moderat fasthet

2 590 kr / Sekk
5,20 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27344829
  • EAN-kode: 7040022000957

Tørrmørtel basert på sement og natursand til bruk ved støping og muring. Kan benyttes både inne og utendørs. Moderat fasthet og frostsikker. Bland med vann og mørtelen er klar til bruk.

Produkt

Bruksområde
Inne/ute
Arbeidstid
30-120

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
1.1 m
Lengde
0.65 m
Bredde
0.65 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.