Weber base 261 fiberpuss, 25 kg

Weber
  • Fiberforsterket KC-basert puss
  • God vedheft og fleksibilitet
  • Frostbestandig
  • Mørtelklasse CS III iht NS-EN 998-1
  • Mørtelklasse CS III iht NS-EN 998-1

379 kr / Sekk
15,20 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054963330585
  • Artikkelnummer: 48390436

Tørrmørtel som brukes som puss på utvendige konstruksjoner der høy vedheft og god elastisitet er et ønske. Anbefales som puss på all Leca blokk utvendig over bakken.

Benyttes i kombinasjon med Weber therm 397 armeringsnett.

Blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel.

Sprøytbar og frostbestandig.

For utvendig og innvendig bruk.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.14 m
Lengde
0.4 m
Bredde
0.38 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.