WEBER FIRE MORTAR 5KG ILDFASTMØRTEL

Weber
  • Til muring av ildfast tegl
  • Til montering av røykrør, luker etc
  • Maks brukstemp er +1200 grader C
  • Binder keramisk ved ca +700 gr C
  • Trygg å bruke i murverk i bakerovn

279 kr / Sekk
55,80 kr / Kilo

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 6415910031718
  • Artikkelnummer: 51960652

Mørtel til muring av ildfast tegl i vedfyrte ildsteder innendørs. Tåler tempraturer opp til 1200°C.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.19 m
Lengde
0.39 m
Bredde
0.14 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.