WEBER INJEKSJONSEPOXY 2-KOMP 5KG

Weber
  • Tyntflytende
  • Til liming av sprekker i betong
  • Liming av bom i påstøp/fliser
  • Tetting av lekkasjer i betongkonstr
  • Høy styrke
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054963332329
  • Artikkelnummer: 48730152

Tyntflytende epoxy til injisering/tetting av sprekker og riss i betong. Liming av bom på påstøp/avrettingsmasse og under fliser. Brukstid ca 70 min. Forbruk ca 1,07 kg/ltr.

Pakke

Netto innhold
1 SET
Høyde
0.51 m
Lengde
0.19 m
Bredde
0.13 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.