Bruk fingrene for å forstørre bildet

WEBER MURMØRTEL M5 25KG S

Weber
  • Til muring og pussing
  • Påføres med skje eller mørtelkasse
  • Pumpbar
  • Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2

99 kr / Sekk
4 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 55244204
  • EAN-kode: 7054963353744
Tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basicblokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2. Det er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.
Merking
Etsende
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/…
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.