Bruk fingrene for å forstørre bildet

WEBER OUTDOOR REPAIR 5KG REPMØRTEL

Weber
  • Rep av småskader
  • Utmerket vedheft
  • Lett å påføre
  • Frostbestandig
  • Betongfarge

299 kr / Sekk
59,80 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51960682
  • EAN-kode: 6415910031770

En sementbasert reparasjonsmørtel til små overflateskader og hull på vertikale og horisontale betongflater inne og ute. Anbefalt sjikttykkelse 3-20 mm. Forbruk ca 2 kg/m2/mm.

Produkt

Bruksområde
Utvendig

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.19 m
Lengde
0.39 m
Bredde
0.14 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P103 Les etiketten før bruk.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)