WEBER SYS 840 KLINKEROLJE 1LTR

Weber
  • Fremhever flisens struktur og farge
  • Beskytter mot skitt

339 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21294269
  • EAN-kode: 7054960840018

En klar og luktfri olje for behandling av uglaserte fliser og klinker. Fremhever struktur og farge. Beskytter mot smuss og skitt.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.25 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.08 m
Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)