WEBER TEC 824 MEMBRAN 20KG

Weber
  • Lett bearbeidelig
  • Høy sprekkoverbygning
  • Høy holdfasthet
  • Frost og aldringsbestandig
  • Inn- og utvendig bruk

Beregn mengde av materialer

Antall
1
Størrelse
20
Total området
20
Total pris
1 649 kr

1 649 kr / Sekk
82,50 kr / m2Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50692513
  • EAN-kode: 4011361102988

Sementbasert membran. Til utendørs og innendørs bruk. 1-komponent. Grå. Forbruk ca 2,8 kg/m2 pr 2 mm.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.12 m
Lengde
0.5 m
Bredde
0.28 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.