WEBER TEC SUPERFLEX D2 MEMBRAN 12KG

Weber
  • Membran- og tetteslemming
  • 2-komponent
  • Kjemisk herdende
  • Diffusjonsåpen

Beregn mengde av materialer

Antall
1
Størrelse
9,61
Total området
9,61
Total pris
1 899 kr

1 899 kr / Spann
197,70 kr / m2Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49145456
  • EAN-kode: 7054963333241

Sementbasert membran til nesten all type vanntetting. Hurtigherdende til utvendig og innvendig bruk. Forbruk ca 2,5kg/m2 pr 2 mm.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.247 m
Lengde
0.326 m
Bredde
0.326 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.