WEBER TOPDRY PUSS 1,5MM DIVFRG 20KG

Weber
  • Reduserer risiko for sopp/alger
  • Uten utvaskbare biocider
  • Mijøvennlig
  • Meget diffusjonsåpen
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054963351689
  • Artikkelnummer: 53601312

Ferdigblandet mineralsk sluttpuss som er meget dampdiffusjonsåpen og har lavt vannopptak. Gir en rask uttørking av underlaget, hvilket reduserer risikoen for påvekst av av sopp, alger og mose i overflaten. Innholder ikke utvaskbare biocider.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.24 m
Lengde
0.4 m
Bredde
0.31 m
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.