WEBER XERM 847N EPOXYFLISLIM 5KG

Weber
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 4011361157483
  • Artikkelnummer: 46771934

  Pakke

  Netto innhold
  1 SPA
  Høyde
  0.295 m
  Lengde
  0.245 m
  Bredde
  0.245 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P103 Les etiketten før bruk.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.