WHITE SPIRIT (TYNNER 2302) 1L

Gjøco
  • Tynningsmiddel for oljebasert maling og lakk
  • Effektiv til rengjøring av pensler
  • Fjerner flekker av oljemaling og fet o.l.

54,90 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40835399
  • EAN-kode: 7041536112013

Penselrens,løse-og tynningsmiddel for oljebasert maling og lakk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.26 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.08 m
Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)