K-Rauta-hero-banner
Artikler

Ingen klar innvirkning på brannspredning i hulrom

Etter 30 forsøk med brann i hulrom mellom ytterkledning av tre og vindsperre viser det seg at bruk av royalbehandlet furukledning ikke har noen statistisk klar påvirkning på hvordan brann i hulrommet sprer seg i forhold til ubehandlet furukledning.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Forsøkene, som er den andre i rekken av tester for å kartlegge brannegenskapene til royal kledning i forhold til andre typer trekledning, ble utført ved RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim høsten 2021 på oppdrag fra Talgø MøreTre AS, Alvdal Skurlag AS, Marnar Bruk AS og Boligprodusentenes Forening. I rapporten «Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu» beskrives målinger, observasjoner og resultater etter å ha undersøkt hvordan ulike parametre som materialbruk og geometri påvirker brann i dette hulrommet. Dette er gjort ved å bruke både royaloljebehandlet og ubehandlet kledning av furu, vindsperrer med to ulike brannklasser og to ulike typer lekting i ulike kombinasjoner i de forskjellige forsøkene.

Representativ

Oppbyggingen av de ulike forsøksoppsettene ble gjort på en måte som er ment å være representativ for typiske konstruksjoner i norske hus med trekledning. Alle veggene har vært slette, med tett kledning og uten innvendige hjørner, utspring, dører, vindu eller andre gjennomføringer. Siden studien fokuserte på brannspredning i hulrom, ble det i de fleste forsøkene gjort tiltak for å skjerme utsiden av kledningen for eksponering for startbrannen. I flere av forsøkene etablerte brannen seg også på utsiden av kledningen etter at det hadde brent gjennom kledningen fra innsiden. Det ble også gjennomført storskala forsøk der både hulrommet og forsiden av kledningen ble eksponert for startbrannen.

Tilgang på luft avgjørende

Resultatene fra de utførte forsøkene viser at bruk av royaloljebehandlet kledning ikke hadde noen statistisk signifikant innvirkning på hvordan brannen i hulrommet spredde seg. Resultatene tyder på at bruk av vindsperren med brannklasse F førte til raskere flammespredning og temperaturstigning enn ved bruk av vindsperre med brannklasse A2, men dette er ikke statistisk signifikant og kan skyldes tilfeldige variasjoner. Forsøkene med vertikal lekting viste raskere temperaturstigning i hulrommet enn forsøkene med krysslekting. Det vil si at varmen sprer seg raskere oppover i hulrommet der dette utgjør sammenhengende vertikale kanaler, enn der hulrommet henger sammen både horisontalt og vertikalt mellom krysslektingen. I hulrommene med krysslekting sprer derimot varmen og brannen seg i større grad sidelengs enn i hulrommene med bare vertikal lekting. Brannen i hulrommet ble i mange av forsøkene avgrenset av tilgangen på oksygen. Dette viser at tilgangen på luft i hulrommet kan være like viktig for å avgrense brannspredning som de branntekniske egenskapene til materialene inne i hulrommet. Når hulromsbrannen blir avgrenset av oksygentilgangen, vil det bli dannet større mengder brennbare gasser i røyken. Dette kan føre til at brannen kan spre seg til andre steder dersom denne gassen tar fyr.

Ingen-klar-innvirkning-pa-brannspredning-i-hulrom 800x480 3

Studien kartla brannutvikling og flammespredning på utvendig overflate på fasade med trekledning for å vurdere forskjellene mellom kledning med ulik behandling. (Foto: RISE Fire Research AS)

Uavklart etter branntest av trekledninger

Den første rapporten fra RISE Fire Research beskrev 19 storskala branntester av trekledning med ulike former for behandling. Testene ble gjennomført ved RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim våren 2021, med samme oppdragsgivere som for det siste prosjektet. Testene ble utført med startbrannkilder som representerer brann i mindre objekter. Hensikten med prosjektet var å undersøke brannutviklingen i kledningsproduktene, og å belyse hva resultatene kan ha å si for sikkerhetsnivået i bygninger med slik kledning. Studien kartla brannutvikling og flammespredning på utvendig overflate på fasade med trekledning, for å vurdere forskjellene mellom kledning med ulik behandling.

Konklusjoner

Rapporten peker på at det bør presiseres tydelig at brannklassifisering uten testing kun gjelder for ubehandlet trevirke, så lenge annet ikke er sagt. Preakseptert ytelse for alle typer behandlet ytterkledning av trevirke bør vurderes nærmere. I dag er det sannsynligvis svært mange yttervegger med trekledning i Norge som ikke tilfredsstiller kriteriene til brannklasse D-s3,d0, der dette er gitt som preakseptert ytelsesnivå i veiledning til byggteknisk forskrift. I samtlige storskalaforsøk ble det påvist at kledningens behandling har størst innvirkning på varmefluksen målt i ulike høyder i de to første minuttene av brannforløpet. Rangering av produktene på bakgrunn av resultater fra storskalatestene samsvarte i stor grad med rangering av produktene basert på resultater fra SBI-testen som anvendes for klassifisering av trekledninger i EU/EØS i dag. Testene viste at kledningsprofil og montering av kledningen, spesielt om skjøtene er tette og at det ikke er hull i kledningen, er viktige faktorer med hensyn til brannspredning i fasaden og til hulrom.

Ingen-klar-innvirkning-pa-brannspredning-i-hulrom 800x480 2

Bruk av royaloljebehandlet kledning hadde ikke noen statistisk signifikant innvirkning på hvordan brannen i hulrommet spredde seg. (Foto: RISE Fire Research AS)

Ingen-klar-innvirkning-pa-brannspredning-i-hulrom 800x480 1

Tilgangen på luft i hulrommet kan være like viktig for å avgrense brannspredning som de branntekniske egenskapene til materialene. (Foto: RISE Fire Research AS)

På lag med proffen – vi forenkler hverdagen din!

Som proffkunde i Byggmakker får du tilgang til fordeler, teknologi, tjenester og løsninger som gjør deg og bedriften din mer effektiv, produktiv, lønnsom og bærekraftig. 

I nettbutikken BM Portalen kan du bestille når du vil, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter historikk og mye mer. Vi lover deg at du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler – og helikopter Du får hjelp med tekniske tjenester av topp kvalitet, blant annet tegninger, søknader og dokumentasjon Med fordelsprogrammet får du forsikringer, juridisk rådgivning og rabatter på en lang rekke tjenester Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste?