K-Rauta-hero-banner

Personvernerklaring

Personvernerklæring Byggmakker Handel AS

Denne personvernerklæringen omfatter behandling av personopplysninger knyttet til Byggmakker Handel AS.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er:

Byggmakker Handel AS Postboks 117 2021 SKEDSMOKORSET

Henvendelser angående behandling av personopplysninger kan sendes til [email protected]

2. Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personopplysninger:

Navn og kontaktopplysninger hos privatpersoner, slik som adresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon Navn og kontaktopplysninger hos samarbeidspartnere, slik som adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt stilling, tittel og ansvarsområde for kontaktpersoner og personopplysninger knyttet til administrasjon og oppfølging av slike forhold. Enkeltmannsforetaks organisasjonsnummer Brukerrettigheter og innstillinger for kontoer på internett, Kunders samtykke til markedsføring og personalisering, samt reservasjon mot markedsføring per e-post Geolokasjon og IP-adresser Personopplysninger som personen oppgir i online chat Informasjon om boligen som personen oppgir ved registrering av Fiks Ferdig tjenester.

2.1 Konsernkunderegister

Byggmakker Handel og Geitanger Bygg har et felles konsernkunderegister. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester fra de forskjellige selskapene i konsernet. Konsernkunderegisteret inneholder alminnelige profilopplysninger som navn eller selskapsnavn, adresse og eventuell informasjon om kontaktperson, opplysninger om hvilket konsernselskap kunden er kunde i og hvilke produkter kunden har avtale om.

Byggmakker har berettiget interesse i å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester fra de forskjellige selskapene i gruppen. Selskapene har et felles behandlingsansvar for opplysningene i registeret. Du kan som kunde til enhver tid utøve dine rettigheter overfor hvert av selskapene.

3. Hvilke formål behandler vi personopplysninger for?

Vi behandler navn og kontaktopplysninger når kunden bruker funksjonen nettbutikk. Disse dataene sendes til den valgte medlemsbedriften som tar imot og fullfører ordren.

Vi samler inn e-postadresser, telefonnumre og samtykker til utsendelse av nyhetsbrev.

Vi samler inn geolokasjon dersom online chat funksjonen benyttes for å kunne knytte deg til nærmeste butikk. Vi samler også inn e-postadresser i forbindelse med chaten dersom kunden ønsker å fortsette dialogen via e-post.

Vi samler inn nødvendig informasjon om din bolig i forbindelse med Fiks Ferdig konseptene, for å formidle dette til tjenesteleverandør.

Vi benytter flåtestyringsverktøy som viser geolokasjon til egne og underleverandørers kjøretøy live. Denne tjenesten brukes for å sende kjøretøyet som er nærmest geografisk til å påta seg et oppdrag. Flåtestyringsverktøyet kan vise alle turer på en spesifikk dag i kartet. Dette kan brukes til å optimalisere kjøreruter. Formålet er å forbedre effektiviteten, sikkerheten, miljøvennligheten og kostnadskontroll i kjøretøyflåten.

Vi behandler personopplysninger knyttet til kontaktpersonen hos samarbeidspartnere for å kunne etablere og videreutvikle samarbeidsforholdet. På «min side» kan den registrerte administrere sine brukerinnstillinger og data, herunder melde seg av eller på nyhetsbrev. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktuelle forpliktelser og for å ivareta legitime interesser hos behandlingsansvarlig.

Byggmakker Handel eier Byggmakkerkonseptet og driver Byggmakkerkjeden i henhold Byggmakker Handels rettigheter og gjeldende lovgivning. Byggmakker Handel har en legitim interesse i å videreutvikle kjedekonseptet og sikre at kjedens tjenester er av høy kvalitet og i denne sammenheng er det nødvendig å samle inn og behandle personopplysninger.

4. Lagring av personopplysninger

Slik lagres personopplysninger i forbindelse med tjenestene våre:

Informasjon knyttet til markedsutsendelser lagres så lenge samtykke foreligger. Informasjon knyttet til online chat slettes når tjenesten er fullført og senest innen 6 måneder. Informasjon på «min side» lagres inntil personen velger å slette kontoen. Dersom kontoen har vært inaktiv i mer enn to år, slettes automatisk kontoen. Informasjon knyttet til den initielle registreringen av Fiks Ferdig-prosjektet anonymiseres ved endt prosjekt. Personopplysningene til kontaktpersonen til samarbeidsparter lagres så lenge han eller hun er kontaktperson, og deretter i tre måneder etter at vi har fått varsel om at vedkommende ikke lenger er kontaktperson. Personopplysninger i regnskapsdokumentasjon, lagres ut året og deretter i fem påfølgende år.

5. Faktorer som har innvirkning på behandlingen av personopplysninger

Vi kan forsikre deg om at personopplysningene dine er godt beskyttet under behandlingen, både i lokalene og systemene våre. Lokalene der personopplysningene behandles, har systemer for tilgangskontroll.

Etter den innledende behandlingen blir fysiske dokumenter som inneholder personopplysninger, lagret på en sikker måte. Bare medarbeidere i Byggmakker Handel AS eller medarbeidere i en bedrift som er utpekt av og jobber på vegne av Byggmakker Handel AS, har rett til å behandle fysiske dokumenter med kundeopplysninger.

De samme begrensningene gjelder retten til å bruke informasjonssystemer som inneholder personopplysninger. Brukerne har ulikt tilgangsnivå og kan bare oppdatere og se personopplysningene de må ha tilgang til for å kunne utføre de aktuelle arbeidsoppgavene. Hver enkelt bruker har sin egen ID og sitt eget passord. En brannmur beskytter informasjonssystemet mot uautorisert tilgang.

Vi lærer opp medarbeiderne våre og sørger også for at våre samarbeidspartnerne har forståelse for personopplysningers konfidensielle natur og for sikker behandling. Ved brudd iverksetter vi sanksjoner.

Hvis personopplysningene dine skulle komme på avveie til tross for disse sikkerhetstiltakene, er det en viss fare for at du utsettes for identitetstyveri. Dette er et risikomoment knyttet til alle tjenester som omfatter personopplysninger. Hvis du skulle oppleve dette, kommer vi umiddelbart til å foreta undersøkelser med tanke på å løse saken og forebygge skadevirkninger. Ved et sikkerhetsbrudd varsler vi deg og relevante myndigheter i tråd med lovgivningen.

6. Hvilke rettigheter har du?

Innsyn: Hvis vi behandler personopplysninger som tilhører deg, har du rett til å bli informert og motta en kopi av disse personopplysningene. Hvis vi ikke behandler personopplysningene dine, har du også rett til å få dette bekreftet.

Korrigering: Du har rett til å korrigere eller supplere personopplysninger som inneholder feil eller er ufullstendige med hensyn til formålet med behandlingen.

Sletting: Du har rett til å få slettet personopplysningene dine i tråd med personvernforordningen. Eksempler er at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet for innsamlingen eller behandlingen, at personopplysningene dine ikke er behandlet i tråd med lovgivningen, eller at du har trukket tilbake samtykket til at personopplysningene dine behandles og det ikke lenger er rettslig grunnlag for å lagre opplysningene.

Begrensing av behandlingen: Du har rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine i tråd med personvernforordningen. Eksempler er at du bestrider at personopplysningene er korrekte, at behandlingen er i strid med lovgivningen og du ber om at bruken av personopplysningene begrenses i stedet for at de slettes, eller at behandlingsansvarlig ikke lenger har behov for personopplysningene til formålet med behandlingen, men du selv har behov for personopplysningene i forbindelse med fremsettelse, utøvelse eller forsvar av et juridisk krav.

Innsigelse: Du kan av personlig årsaker motsette deg behandling av personopplysningene dine selv om behandlingen hos behandlingsansvarlig eller en tredjepart samsvarer med personvernforordningen. Deretter kan behandlingsansvarlig ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre behandlingsansvarlig kan dokumentere et rettmessig grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller som er nødvendig for fremsettelse, utøvelse eller forsvar av et rettslig krav. I tillegg kan du når som helst motsette deg at personopplysningene dine benyttes i forbindelse med direkte markedsføring.

7. Hvordan benytter du deg av rettighetene dine?

Du kan sende forespørselen til [email protected]. I så fall bekrefter vi identiteten din etter at vi har mottatt e-posten.

8. Informasjon om mottakerne av personopplysninger

Som behandlingsansvarlig behandler Byggmakker Handel selv personopplysninger, men samarbeider også med ulike tjenesteleverandører. Vi står ansvarlig for aktiviteten til samarbeidspartnere knyttet til behandling av personopplysninger, og vi velger samarbeidspartnerne våre med omhu. Eksempler på områder der vi benytter tjenesteleverandører:

IT Logistikk Markedsføring Kundeservice Ettersom personell i India knyttet til IT-samarbeidspartneren vår har tilgang til personopplysninger, omfattes behandlingen av personopplysninger av bestemmelser for overføring utenfor EU og EØS. Overføringen av personopplysninger skjer i henhold til kontrakten vi har inngått med tjenesteleverandøren, og denne kontrakten samsvarer med Europakommisjonens standardkontrakter. Her finner du standardkontraktene: EU standardkontrakt

Visse myndigheter kan også ha rett til innsyn i personopplysningene. Eksempler på slike myndigheter er politiet, tollvesenet samt grensekontroll- og skattemyndigheter.

9. Retten til å klage

Hvis du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med personvernforordningen, kan du klage til tilsynsmyndigheten i EU/EØS-medlemslandet der du bor eller jobber (f.eks. Datatilsynet), eller der det påståtte bruddet på personvernforordningen har funnet sted.

Klagemuligheten som er beskrevet ovenfor, begrenser ikke mulighetene dine til å benytte deg av administrative tiltak eller rettsmidler du har tilgang til.

10. Informasjon om profilering og automatiserte beslutninger

Vi bruker ikke personopplysninger til profilering eller automatiserte beslutninger.

11. Bruk av personopplysninger til andre formål

Vi behandler ikke personopplysningene dine for andre formål enn dem som er beskrevet i dette dokumentet. Hvis det skulle komme til nye formål for behandlingen på et senere tidspunkt, varsler vi deg om endringen og det rettslige grunnlaget for behandlingen. Ved behov ber vi om ditt samtykke til behandling av personopplysningene for det nye formålet.

12. Personopplysninger som er samlet inn fra andre kilder enn deg

Vi benytter offentlige kilder for å finne frem til samarbeidspartnere. For øvrig samles personopplysninger inn kun fra deg.

13. Personvernombud

Byggmakker Handel AS inngår i Kesko-konsernet. Du kan kontakte personvernombudet i Kesko Oyj hvis du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger eller utøvelse av rettighetene dine overfor Kesko-konsernet med hensyn til personvernforordningen.

Kontaktopplysninger for personvernombudet: E-postadresse: [email protected]. Postadresse: Kesko Oyj, DPO, PL 1, 00016 Kesko, Finland