EXCLUSIVE TJÆREBEIS BASE GUL 9L

Herregård Exclusive
  • Trasparent og eksklusiv glød til treverket
  • Høykvalitets trebeskyttelse
  • Vannavvisende og slitesterk overflate
  • Bevarer treverket. Motvirker oppsprekking
  • Effektiv mot svertesopp
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7041531594098
  • Artikkelnummer: 46164981

Herregård Exclusive Tjærebeis er en høykvalitets beis for utendørs bruk. Den gir en transparent og fin glød til treverket. Gjøco Tjærebeis består av værbestandige alkyder og tjære. Den inneholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øker bestandigheten mot sollys og værpåvirkning. Tjærebeisen har et høyt tørrstoffinnhold som gir en vannavvisende og slitesterk overflate som motvirker oppsprekking av overflaten. Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.262 m
Lengde
0.238 m
Bredde
0.238 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.