HERREGÅRD EXCLUSIVE OLJEBEIS C 9L

Herregård Exclusive
  • Meget værbestandig. Lang levetid
  • Bevarer treverket
  • Natrulig finish
  • Trenger ikke grunning
  • Kan påføres i minusgrader
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7041530296092
  • Artikkelnummer: 40799488

Impregnerende og værbestandig oljebeis med effektive midler mot svertesopp. Gir treverket et naturlig vakkert utseende, og pleier og bevarer treverket. Har ekstra lang holdbarhet. Trenger ikke grunning, og den kan påføres i minusgrader.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.262 m
Lengde
0.238 m
Bredde
0.238 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.