JERNVITRIOL 1 KG

Permakem
  • Til kjemisk beising av treverk
  • Gir et eldet, grålig utseende
  • Ett strøk er ofte nok
  • Behandlingen gir et varig resultat
  • Fin til mosefjerner i plenen

149 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 26215343
  • EAN-kode: 7048993901006

Jernvitriol (Jernsulfat Heptahydrat) brukes bl.a. som mosedreper eller til kjemisk beising av nytt, utendørs trevirke for å oppnå et grålig, eldet utseende. Behandlingen gir varig resultat. Det tar ca ni måneder før den endelige fargen vises. NB! Dekk til vindusglass, bygningsdetaljer, skifer etc. før påføring, for å unngå misfarging og problemer ifb. med søl.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.11 m
Lengde
0.133 m
Bredde
0.133 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.