TJÆRALIN NATURELL TR C-BASE 2,7L

Tjæralin
  • Grunning og toppstrøk i ett
  • Inneholder lite løsemidler
  • Fremhever trestrukturen
  • Tåler frost

839 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 27146380
  • EAN-kode: 7036380127009

Tjæralin Beis har en høy glans og gir en fantastisk lød. Produktet er svært godt egnet for både nye og gamle trefasader. Tjæralin Beis fremhever treverkets naturlige utseende og er drøy i bruk. Den inneholder tretjære, linolje og sopphindrende middel som gir gode overflateegenskaper og bevarer treverket. Tjæralin Beis kan overmales, og kan blandes i de aller fleste farger.

Produkt

Type
Beis
Glansgrad
Blank
Egnet for vegg
Ja
Egnet for treverk
Ja
Egnet for rulle
Ja
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.167 m
Bredde
0.167 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.