Bruk fingrene for å forstørre bildet

TYRILIN TJÆREBEIS GUL-BASE 9 L

Scanox
  • Blank og vakker
  • For tøft vær
  • Blandes i mange flotte farger
  • Trenger ingen grunning
  • Kan benyttes i minusgrader

1 579 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 42706504
  • EAN-kode: 7031157801427
Utendørs tjærebeis av høy kvalitet, gir treverket ett transparent og et eksklusivt utseende. Basert på naturproduktet tretjære, blandet med værbestandige alkydoljer. Forsterket med UV-absorbere og gir meget god værbestandighet. Trenger ingen grunning!
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren).
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.