Åpenhetsloven

Kesko Group Building Tecnical Trade i Norge (Kesko Norge) er eiet av det det finske børsnoterte Kesko Oyj's (KESKO). Kesko Norge består av tre virksomheter; Onninen AS, Byggmakker Handel AS og Byggmakker CF AS (BM-CF). De tre selskapene driver konsepter med variert handelsvirksomhet innen retail- og kjededrift, grossistvirksomhet og distribusjon.

Byggmakker Handel, Byggmakker CF AS (Byggmakker) og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «åpenhetsloven». Du kan lese mer om loven på lovdata(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99/%C2%A77#%C2%A77).

Åpenhetsloven trer i kraft i Norge fra 1.juli 2022.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider (https://etiskhandel.no/apenhetsloven-baerekraftig_handel/).

Hvordan vil Kesko Norge følge opp Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats. Byggmakker vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Status per 1. juli 2022

Den første desember 2021 ansatte Byggmakker egen bærekraftsansvarlig som leder arbeidet med oppfølging av Åpenhetsloven. Kesko Norge har etablert en intern arbeidsgruppe som arbeider med oppfølging av Åpenhetsloven på tvers av Byggmakker og Onninen AS. Første fase i arbeidet er gjennomført, som innebærer policy utvikling knyttet til etisk handel for Byggmakker og oppdaterte retningslinjer rettet mot våre leverandører.

Alle våre leverandørkontakter krever at en leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven.

Våre kategoriteam har startet med kartlegging av deler av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet pågår og i løpet av høsten 2022 vil vi informere nærmere om resultatene. Vi vil blant annet legge vekt på anbefalinger fra Direktoratet for Offentlige innkjøp («Dfø») som peker på utvalgte varegrupper som metall, trevirke og stein https://anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/hoyrisikoproduktlisten/bygg-og-anlegg-stein-tre-og-metall. Byggmakker har ellers deltatt i offentlige anbudskonkurranser hvor aktsomhetsvurderinger knyttet til våre produkter er nødvendig.

Kesko Group har etablerte rutiner for etisk handel og herunder krav etter Åpenhetsloven

Kesko Group har i flere år hatt en etablert policy og rutiner for hvordan Kesko Group skal begrense negativ påvirkning i egen leverandørkjede. Disse rutinene gjelder også for innkjøp til når innkjøp skjer i regi av Kesko Group.

Aktsomhetsvurderinger, åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp i flere år. Status rundt dette kan man lese om i Kesko Group bærekraftsrapport for 2021 på side 24 - 29 på (https://www.kesko.fi/ globalassets/03-sijoittaja/raporttikeskus/ 2022/q1/kesko_annual_report_2021_sustainability.pdf)

Implementering og gjennomføring av arbeidet er forankret i Kesko Group sitt medlemskap i Amfori. Amfori er en internasjonal forening som arbeider med å fremme etisk handel gjennom aktsomhetsvurderinger. Arbeidsmetodikken knyttet til aktsomhetsvurderinger er i tråd med kravene i Åpenhetsloven.

Kesko Group krever at alle leverandører etterlever prinsippene fremsatt i amfori BSCI Code of Conduct. Et samarbeid med Kesko Group forplikter enhver leverandør til å følge dette. Kesko Norge krever i tillegg at alle våre leverandører følger kravene etter Åpenhetsloven.

Byggmakker Handel er også sertifisert i henhold til PEFC standarden. PEFC standarden krever aktsomhetsvurderinger og oppfølging av alle våre leverandører av trevirke.

Åpenhetsloven i Norge stiller krav til norske virksomheter. Kesko Norge ønsker å forsterke innsatsen ytterligere og utvide arbeidet og vurdere eventuelle leverandørkjeder som ikke fanges opp via Amorfi eller faller utenfor PEFC sertifiseringen.