Åpenhetsloven

Kesko Group Building Tecnical Trade i Norge (Kesko Norge) er eiet av det det finske børsnoterte Kesko Oyj's (KESKO). Kesko Norge består av tre virksomheter; Onninen AS, Byggmakker Handel AS og Byggmakker CF AS (BM-CF). De tre selskapene driver konsepter med variert handelsvirksomhet innen retail- og kjededrift, grossistvirksomhet og distribusjon.

Byggmakker Handel, Byggmakker CF AS (Byggmakker) og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «åpenhetsloven». Du kan lese mer om loven på lovdata(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99/%C2%A77#%C2%A77).

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1.juli 2022.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider (https://etiskhandel.no/apenhetsloven-baerekraftig_handel/).

Hvordan vil Kesko Norge følge opp Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats. Byggmakker vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Status per desember 2022

Den første desember 2021 ansatte Byggmakker egen bærekraftsansvarlig med ansvar for å implementere oppfølging av kravene som følger av Åpenhetsloven inn i vår daglige drift. Kesko Norge har etablert en intern arbeidsgruppe som arbeider med oppfølging av Åpenhetsloven på tvers av Byggmakker og Onninen AS.

Som følge av Åpenhetsloven har vi forsterket våre kvalitetsarbeid gjennom oppdatert policy for vår egen virksomhet og retningslinjer rettet mot våre leverandører for å synliggjøre krav som følger av loven (se vedlagte dokumenter). Retningslinjene er også inkludert inn i våre hovedavtaler fra og med 2022. I tillegg må alle våre leverandører forplikte seg til Kesko Code of Conduct for våre samarbeidspartnere. Videre er vi i gang med å utvikle en ESG spørreundersøkelse til bruk mot utvalgte leverandører. Undersøkelsen tilpasses lovkravene i åpenhetsloven og utforming og systematikk gjøres i samarbeid med Cemasys (www.cemasys.com).

Vårt kategoriteam i Byggmakker har gjennomført en risikokartlegging av egen leverandørkjede. Først undersøkte vi hvor mange direkte leverandører lokalisert i risikoland Byggmakker kjøper fra. Konklusjonen er at våre direkte leverandører følges opp i hovedsak gjennom amforfi BSCI (les mer om amorfi BSCI under) og alle våre direkte leverandører er lokalisert i Kina. Noen få direkte leverandører i Kina er ennå ikke fulgt opp gjennom amorfi BSCI, men er registrert i systemet og planlegges følges opp/undersøkes med aktsomhetsvurderinger i tiden som kommer.

I tillegg til direkte leverandører kjøper Byggmakker også av såkalte «mellomledd» i markedet. Et «mellomledd» kan forstås som en importør eller produsent lokalisert i Norge, i EU, men selve mellomleddet er ikke i seg selv lokalisert i et risikoland. For denne gruppen leverandører har vi vurdert kategorier som kan ha høy iboende risiko (eks. stein, metaller og trevirke; ref: https://anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/hoyrisikoproduktlisten/bygg-og-anlegg-stein-tre-og-metall) og hvorvidt varekategoriene har opprinnelse fra et risikoland. I dette arbeidet har vi anvendt Etisk Handel sitt kartleggingsverktøy «risk salient tool» som tar utgangspunkt i verdensbankens definisjon av risikoland og aktuelle menneskerettproblemer relevant i de ulike risiko landene. Etter kartleggingen fremkom ulike varekategorier. Deretter har vi sett på hvilke leverandører som finnes under hver kategori. Deretter har vi prioritert etter omsetning per leverandør.

Konklusjon av arbeidet er at vi skal følge opp leverandører med produkter fra Kina, Sri-Lanka, Vietnam, Brasil og Tyrkia. Vi har valgt ut ca. 10 leverandører som skal følges opp tettere. I tillegg, som en forsikring og slik at vi fanger opp aktuelle leverandører, skal vi gjennomføre ESG undersøkelsen nevnt over, som skjer i samarbeid med Cemasys på nyåret 2023. Undersøkelsen skal gi oss et bedre totalbilde av risikoeksponering mot eventuelle «mellomledd» og vil påvirke hvordan vi skal prioritere vår innsats knyttet til åpenhetsloven fremover.

På samme måte som vi stiller krav til oss selv, må vi undersøke om leverandører har tilstrekkelig kvalitet i sin egen drift som skal sikre deres arbeid med sosial bærekraft slik at dette følges opp bakover i verdikjeden. Vi må også forvente at våre nærmeste leverandør videreformidler retningslinjer og krav videre til egne underleverandører/mellomledd i neste ledd av verdikjeden.

Innen 30.juni 2023 planlegger vi å publisere en rapport som oppsummerer status på arbeidet med Åpenhetsloven.

Se vår policy for etisk handel her.