Policy for etisk handel i Byggmakker Handel AS

Innledning

Føringer vårt arbeid med etisk handel tar utgangspunkt i retningslinjer fra vår eier Kesko. Trykk https://www.kesko.fi/en/company/responsibility/sustainability-policies/ for mer informasjon.

Vi arbeider for oppnå en mer bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vårt bærekraftsarbeid er forankret i vår bærekraftstrategi som er organisert i fem prioriterte områder:

 1. Natur og klima, herunder sirkulærøkonomi
 2. Biologisk mangfold og naturkrise
 3. Ansvarlig verdikjede
 4. Mangfold og likhet
 5. God eierstyring (good governance)

Under hvert prioritert område er det etablert handlingsplaner og indikatorer («KPI’er») for å måle egen innsats, fremdrift og resultater.

Prioriterte områder er forankret i FNs bærekraftsmål hvor vi har valgt 4 av FNs bærekraftsmål:

 1. Mål nummer 13 - stoppe klimaendringene
 2. Mål nummer 12 - ansvarlig forbruk og produksjon
 3. Mål nummer 5 – likestilling mellom kjønnene
 4. Mål nummer 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål «stoppe klimaendringene»: Vi skal oppnå karbonnøytral drift i egen virksomhet innen 2025 og utslippsfri fri drift innen 2030. Vi skal anvende energi fra fornybare energikilder til oppvarming og redusere vårt forbruk av fossilt drivstoff i vår transport til kunder. Vi utøver innflytelse gjennom våre leverandøravtaler og oppfordrer leverandører til innføre egne klimagassmål og handlingsplaner med mål om å redusere utslipp.

Mål «ansvarlig forbruk og produksjon»: Vi vektlegger ressurseffektiv bruk av innsatsvarer i vår daglige drift. Innsatsvarer er plast, papp, papir, energi, drivstoff, metaller eller andre material- og råvareressurser vi trenger for å drifte butikken vår. Målet omfatter også vårt arbeid med mer sirkulærøkonomi. Vi forventer at våre leverandører arbeider med det samme.

Mål «likestilling mellom kjønnene»: Vi forsterker vår innsats for mer mangfold i egen virksomhet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi er tjent med likhet mellom kjønnene, ulik etnisitet og legning, lik lønn for like oppgaver. Dette sikrer variasjon og tiltrekker kompetanse som gjør vår virksomhet bedre rustet for fremtiden.

Mål om «anstendig arbeid og økonomisk vekst»: Vi arbeider for at innkjøpte produkter produseres på en ansvarlig måte. Vi etterspør produkter med lav miljøpåvirkning over livsløpet og arbeider for minst mulig negativ påvirkning på menneskene i verdikjeden.

Kesko Group og Byggmakker Handel AS

Som en del av den finske K-gruppen Kesko, etterlever vi ulike konvensjoner og retningslinjer. Våre etiske retningslinjer er grunnleggende for alt vi foretar og nedfelt i vår Code of Conduct (COC). Hver enkelt medarbeider forplikter seg til å overholde vår COC.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme. Se retningslinjer rettet mot våre samarbeidspartnere og leverandører (Se vedlegg: Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel i Byggmakker Handel AS. Retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører)

Krav til vår egen virksomhet innenfor etisk handel

Vi skal følge alle overordnede prinsipper for grunnleggende menneskerettigheter forankret i FN- og ILO-konvensjoner. Lovgivning på aktuelle produksjonssteder skal respekteres. Der nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som prinsipper, skal høyeste standard alltid gjelde. (Se vedlegg 1: Internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter1).

Vår COC og vårt medlemskap i Etisk Handel Norge forplikter oss til å arbeide aktivt for å unngå negativ påvirkning i verdikjeden. Vi erkjenner at en ansvarlig verdikjede oppnås gjennom respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi erkjenner at vår virksomhet kan bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i innkjøpskjeden. Vi erkjenner også at vår rolle i verdikjeden kan bidra til å skape en positiv utvikling i leverandørkjeden. Vår virksomhet skal derfor etterleve følgende krav:

 • Vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
 • Vi skal foreta risikokartlegginger og vurdere muligheten for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
 • Vi skal arbeide for å forebygge og redusere negativ påvirkning.
 • Vi skal forsøke å stanse negativ påvirkning gjennom tiltak
 • Vi skal forsøke å gjenopprette skade som har oppstått.
 • Vi skal overvåke og vurdere effekten av tiltakene.
 • Vi må kommunisere tiltakene til berørte
 • En leverandører som er ansvarlig for negativ påvirkning er også ansvarlig for gjenoppretting2.

Øvrige krav til vår egen virksomhet

 • Retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon skal ivaretas.
 • Arbeiderrepresentanter og relevante interessenter skal involveres i vårt bærekraftsarbeid.
 • Alle våre ansatte skal følge vår antikorrupsjons-policy (se vår COC)
 • Oss selv, våre samarbeidspartnere og leverandører skal unngå aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Vår plikt ovenfor samarbeidspartnere og leverandører

 • Vi skal forvalte vår innkjøpspraksis slik at dette ikke undergraver leverandørers mulighet etterleve våre krav.
 • Vi søker langvarig samarbeid med leverandører som viser vilje- og evne til å jobbe for positiv utvikling i leverandørkjeden.
 • I vår dialog med leverandører skal vi ved behov bidra med relevant kompetanse eller ressurser, slik at våre leverandører er i stand til å etterleve våre krav.
 • Våre samarbeidspartnere og leverandører skal arbeide målrettet og systematisk for å etterleve menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.
 • Hvis en av våre leverandører ikke viser interesse eller vilje til å etterleve våre retningslinjer skal kontrakt med leverandør avsluttes.

Vedlegg: Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel i Byggmakker Handel AS. Retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører


1 UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018. 2 OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring», 2018.