Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Se her for betingelser for kjøp i nettbutikken.

1. Innledning

Disse salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg til forbrukere. Forbrukerkjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Partene

Selger er det Byggmakker-varehuset der en vare er kjøpt, og betegnes som «Byggmakker» eller «vi».

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, eller i fravær av bestilling betaler varene, og betegnes som «kjøper» eller «du».

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende når du har gitt din bestilling til Byggmakker, eller dersom det ikke foreligger bestilling, når varene er betalt.

Ved bestillinger sender vi deg en ordrebekreftelse. Du plikter å kontrollere ordrebekreftelsen, herunder med hensyn til varetype, priser og mengde, og meddele eventuelle feil omgående. Ved feil utsteder vi en ny korrekt ordrebekreftelse. Dersom du ikke har meldt fra om feil innen 2 dager, anses du å ha kontrollert og godkjent innholdet.

4. Pris og betaling

Det er prisene på bestillingstidspunktet som gjelder hvis annet ikke er avtalt. Betalingsbetingelser er pr. kontant ved henting eller levering, dersom annet ikke er avtalt.

Ved bestillinger kan Byggmakker kreve forskuddsbetaling av hele eller deler av beløpet. Dersom noe annet ikke er avtalt skal du betale 30% på forskudd.

Byggmakker har etter pantelovens §3-14 og §3-22 salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er fullt betalt. Byggmakker har rett å ta varene tilbake hvis betalingsfristen ikke overholdes.

5. Åpent kjøp

For kjøp av lagervarer gjelder åpent kjøp i 60 dager, forutsatt at varen er ubrukt og at vare og emballasje er uskadet.

Åpent kjøp innebærer at du kan returnere varen i varehuset den ble kjøpt og få pengene tilbake mot å fremvise kvittering. Det gjelder ikke åpent kjøp for bestilte eller spesialtilvirkede varer eller varer som ikke er lagerført.

6. Levering

Der det er inngått avtale med Byggmakker om transport/hjemlevering, går risikoen over til deg ved levering på avtalt sted. Dersom du ikke er til stede ved levering, anses varen for levert når varen er satt på avtalt sted.

7. Forsinkelse

Dersom det foreligger forsinkelse i henhold til forbrukerkjøpsloven, kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Byggmakker dersom vilkårene i loven er oppfylt.

Ved krav knyttet til forsinkelse bør meldingen være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Byggmakker. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Byggmakker ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Byggmakker at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Byggmakker oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse. Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Byggmakker ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre Byggmakker til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Byggmakker ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet. Krav om heving må gjøres gjeldende innen rimelig tid.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen i den grad dette følger av forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Byggmakker godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

8. Mangel ved varen

Du skal undersøke varene omgående etter mottak/levering og alltid før montering/bruk. Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Byggmakker melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Byggmakker er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår når instruksjoner eller bruksanvisninger ikke følges eller ved bruk av tilbehør som ikke er godkjent, ved forsømt vedlikehold, ved uforsvarlig oppbevaring, behandling og/eller feilaktige montering.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven dersom vilkårene i loven er oppfylt holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Byggmakker.

Reklamasjon til Byggmakker bør være skriftlig (for eksempel e-post).

Retting eller omlevering

Ved mangler kan du kreve retting av mangelen eller omlevering. Byggmakker kan likevel motsette seg kravet dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Byggmakker urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Byggmakker har som hovedregel ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Byggmakker, betaler Byggmakker ikke disse utgiftene.

Dersom Byggmakker foretar utbedring og det viser seg at det ikke var en mangel, skal du betale Byggmakkers kostnader til utbedring og feilsøking, forutsatt at du er gjort uttrykkelig oppmerksom på dette.

Prisavslag

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at prisavslaget svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert, kan du i stedet for prisavslag heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

9. Byggmakkers rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene dine etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Byggmakker eller forhold på Byggmakkers side, kan Byggmakker i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Byggmakker vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Byggmakker kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Byggmakker sin rett dersom Byggmakker venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Byggmakker kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Fastsetter Byggmakker en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan Byggmakker heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Byggmakker kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

10. Uavhentede varer

Byggmakker sender deg en melding når varen er klar for henting. Hvis du ikke henter varen innen 14 dager etter meldingen må Byggmakker frigjøre lagerplass og har derfor rett til å foreta nødvendige tiltak, slik som å selge varen til andre kunder eller returnere varen til leverandør der dette er mulig. Dersom slike tiltak ikke er aktuelt (for eksempel for spesialtilvirkede varer), eller der varen ikke blir solgt i løpet av 30 dager, har Byggmakker rett til i stedet å kaste varen. Du er i så fall forpliktet til å betale fullt ut for varen. For varer som ikke forhåndsbetalt, vil Byggmakker i slike tilfeller fakturere deg for utestående beløp.

11. Undersøkelsesplikt

Du oppfordres til å kontrollere dokumenter og opplysninger knyttet til handelen for å unngå feil og misforståelser og melde fra til Byggmakker dersom du oppdager feil eller uklarheter.

12. Personopplysninger

I forbindelse med bestilling og kjøp oppgir du personopplysninger slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Byggmakker. Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger. Se mer i Byggmakkers retningslinjer for personvern.