Standard salgs- og leveringsbetingelser

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved alle salg (heretter kalt "leveranse(r)" fra selskaper i Byggmakker-kjeden (heretter "Byggmakker" eller "selger") til kjøper i næringsvirksomhet ("kjøper") med mindre annet er avtalt i særskilt skriftlig avtale undertegnet av kjøper og Byggmakker. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt Byggmakkers salgs- og leveringsbetingelser.

Eventuelt fraktelement reguleres også av disse salgs- og leveringsbetingelser. Dersom Byggmakker særskilt og skriftlig har påtatt seg andre tjenester i forbindelse med leveransen, vil Byggmakkers til enhver tid gjeldende vilkår for slike tjenester gjelde for den aktuelle tjenesten.

Oppdateringer i salgs- og leveringsbetingelser kan forekomme, og enhver avtale/ordre er underlagt Byggmakkers til enhver tid gjeldende betingelser.

1. Kontraktsdokumenter

Følgende dokumenter inngår i avtalen, med prioritet ved motstrid i angitt rekkefølge:

1.Leveranseavtale, samarbeidsavtale eller annet avtaledokument dersom slikt er opprettet mellom partene

2.Disse standard salgs- og leveringsbetingelser

3.Eventuelle Byggmakker-betingelser for andre uttrykkelig avtalte tjenesteelementer

4.Eventuell ordrebekreftelse fra selger

5.Eventuell bestilling/forespørsel fra kjøper

Vilkår i kjøpers bestilling som avviker fra vilkår i dokumenter som angitt i punkt 1 til 3 ovenfor, herunder henvisninger til kjøpers standard innkjøpsbetingelser i bestilling, gjelder ikke med mindre selger uttrykkelig og skriftlig har bekreftet slike avvikende vilkår.

2. Tilbud

Skriftlige tilbud fra selger gjelder i 30 dager fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt eller spesifisert i tilbudet. For partivarer tas det forbehold om mellomsalg.

3. Ordrebekreftelse

Kjøper plikter å kontrollere selgers ordrebekreftelse og meddele eventuelle feil omgående. Ny korrekt ordrebekreftelse skal utstedes av selger.

4. Priser og rabatter

Hvor annet ikke er avtalt, baseres priser seg på Byggmakkers til enhver tid gjeldende prisliste samt eventuelt gjeldende pris- og rabattsystem, og leveringsdagens pris gjelder. Med mindre annet fremgår av prisliste eller ordrebekreftelse, er oppgitt pris eksklusiv merverdiavgift.

Partene er innforstått med at dagens markedssituasjon er usikker, herunder at tilgang til, og priser på, råvarer og innsatsfaktorer er uforutsigbare.

Med mindre dette er uttrykkelig fraveket i tilbudet, gjelder det et generelt forbehold om prisendring som følge av prisstigninger fra produsent/leverandør/transportør og lignende bakenforliggende salgsledd. Selger kan justere kontraktsprisen i tråd med slike prisøkninger.

Dersom krav i lov og forskrifter endres etter avtaleinngåelsen, kan kjøper før avtalt levering kreve at leveransen endres i samsvar med de nye kravene, såfremt dette ikke er til urimelig ulempe for selger. Selger har i så tilfelle krav på justering av prisen for eventuell fordyrelse, og selger har krav på nødvendig fristforlengelse for leveringen. Dersom endringer i lover og regler gjør oppfyllelse umulig eller urimelig tyngende for selger, kan selger heve avtalen uten ytterligere ansvar.

Hvor det er avtalt at selger skal besørge transport, faktureres pris for transport og emballering i henhold til selgers til enhver tid gjeldende satser for dette.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skjer kontant ved henting eller levering, dersom annet ikke er avtalt. Selger har tilbakeholdsrett i varene til disse er betalt.

Dersom selger tilbyr kunden kreditt ved at det avtales at kjøpesum skal betales etterskuddsvis ved fakturering fra selger, forfaller denne i henhold til forfallsdato i selgers faktura. Selger praktiserer kredittgrense, og forbeholder seg retten til å justere kredittgrensen eller kreve sikkerhetsstillelse fra kunden for å opprettholde kreditten. Ved uoppgjorte forfalte krav kan selger beslutte sperring for kreditt uten ytterligere varsel.

Det kan faktureres for delleveranser.

Dersom kjøpers bedrift ikke er registrert eller registreres for elektronisk faktura (EHF), vil fakturagebyr tilkomme ved utsendelse av papirfaktura via brevpost eller PDF format via e-post.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter gjeldende forsinkelsesrentelov.

Ved kjøpers betalingsmislighold kan selger stanse fremtidige leveringer umiddelbart inntil full betaling er mottatt.

Selger har i henhold til Lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2 paragraf 3-14 til 3-22 salgspant (eiendomsforbehold) i leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger, er fullt betalt. Varer som er beheftet med salgspant kan ikke selges (eller håndpantsettes) uten samtykke fra selger frem til hele kjøpesummen, inkl. renter og omkostninger, er fullt betalt. Ved betalingsmislighold har selger rett til å ta salgstingen tilbake.

Ved endringer i kjøpers finansielle eller juridiske stilling som gir grunn til å tro at kjøper vil misligholde sine kontraktsforpliktelser overfor selger, kan selger si opp avtalen med umiddelbar virkning.

6. Leveringsbetingelser

Risikoen for varene går over til kjøper ved levering.

Levring skjer Ex Works selgers lager/varehus (Incoterms 2020), dersom annet ikke er avtalt. Varene er levert når de er plassert av selger på bakkeplan ved siden av kjøpers bil eller annet transportmiddel, eller når de hentes ut av kunden fra lagerplass/varehus. Kjøper er selv ansvarlig for lasting på bil mv., emballering og transport både i og utenfor selgers varehus. All krankjøring ut over dette må skriftlig avtales med Selgers kundeansvarlig og vil faktureres etter gjeldende timesats beskrevet i selgers gjeldende prislister. Det samme gjelder eventuelle forespørsler fra kjøper om emballering, som faktureres ut fra varetype og antall kolli.

Dersom selger uttrykkelig har påtatt seg lasting, er lastesikring og øvrige forhold knyttet til frakten likevel kundens ansvar.

Følgeseddel (pakkseddel) som angir hva forsendelsen inneholder skal alltid medfølge varen. Varer som ikke blir avhentet av kjøper vil bli fakturert og samtidig går risiko for varen over til kjøper.

Hvis det er avtalt at selger skal frakte varene til sted angitt av kjøper, skjer levering når varene er losset av selger på anvist sted. Ansvar for mottak og lagring påhviler kjøper. Følgeseddel (pakkseddel) som angir hva forsendelsen omfatter skal alltid medfølge varene. Kjøper eller person bemyndiget av Kjøper skal kvittere følgeseddel. Utkjøring skjer innenfor normal arbeidstid dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt.

7. Leveringstid og forsinkelse

Selgers oppgitte leveringstider er veiledende med mindre noe annet er uttrykkelig skriftlig avtalt.

Hvor leveringstid er uttrykkelig avtalt, skal selger levere varene til avtalt tid. Selger skal varsle kjøper dersom han blir klar over at leveransen blir forsinket, og kjøper skal gjøre alle rimelige tiltak for å redusere konsekvensene av slik forsinkelse.

Hvis kjøper ikke kan motta leveransen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.

Ved forsinkelse som skyldes forhold på selgers side, som ikke skyldes forhold utenfor selgers kontroll, kan kjøper kreve en forsinkelsesavgift på 0,5 % av den forsinkede delen av leveransen per påbegynte uke forsinkelsen varer, begrenset oppad til 10 % av prisen for den forsinkede delen av leveransen. Krav på forsinkelsesavgift må gjøres gjeldende av kjøper skriftlig og uten ugrunnet opphold. Med unntak av kjøpers rett til heving ved vesentlig kontraktsbrudd fra selgers side er forsinkelsesavgiften kjøpers eneste beføyelse ved selgers forsinkelse.

8. Produktegenskaper og produktdokumentasjon mv.

Varene skal være i henhold til partenes avtale og tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet.

Når det gjelder varenes egenskaper, bruksområder og tekniske godkjenninger, utover hvor det er gjort særskilt skriftlig avtale om dette, henvises det til den enkelte produsents spesifikasjoner, monterings- og andre anvisning, samt garantiordning. Selger påtar seg ikke ansvar utover hva som følger av dette.

I alle tilfeller er produktvalg og egnethet for kjøpers formål kjøpers eget ansvar.

Selger kan på kjøpers forespørsel utgi relevant Miljø-, HMS og FDV-dokumentasjon på leverte produkter. Slik dokumentasjon finnes også tilgjengelig i selgers til enhver tid gjeldende kundeportal.

9. Mangler og reklamasjon

Ved varemottak skal kjøper omgående undersøke varene, herunder at det er samsvar mellom varene og følgesseddel samt i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av varene. Feil eller mangler som ble eller burde vært oppdaget på dette tidspunkt kan ikke gjøres gjeldende som mangler senere. Alle reklamasjoner skal fremsettes skriftlig overfor selger. Eventuelle transportskader tas opp med transportør/selger omgående og anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.

For mangler som oppdages senere gjelder en reklamasjonsfrist på 8 dager fra mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (eksempelvis på tidspunktet det var naturlig å fjerne emballasjen fra varen eller da det var mulig å konstatere om varen er uskadet eller fungerer i henhold til spesifikasjonene). Reklamasjon skal uansett fremsettes før varene monteres eller tas i bruk i kjøpers produksjon.

Uansett gjelder en absolutt reklamasjonstid på 2 år fra levering.

Ved mangler som kjøper har reklamert over innen ovennevnte frister skal selger utbedre mangelen ved reparasjon eller omlevering av varen eller den mangelfulle delen av varen/leveransen.

Med unntak for kjøpers rett til heving ved vesentlig kontraktsbrudd fra selgers side kan kjøper ikke gjøre gjeldende andre krav mot selger i forbindelse med mangler enn det som er angitt i denne bestemmelsen.

Dersom selger foretar utbedring og det viser seg at det ikke var en mangel, skal kjøper betale selgers kostnader til utbedring og feilsøking.

10. Avbestilling og retur

Kjøper har rett til å avbestille varer som ikke er levert mot å betale selger erstatning for de økonomiske konsekvenser som følger av avbestillingen, herunder omfattet selgers beregnede fortjeneste.

Varer tas kun i retur etter skriftlig forhåndsavtale med selger og innen 60 dager fra levering. Retur kan kun avtales for varer som kan returneres i hele salgsforpakninger og er i salgbar stand som ny vare.

Det må sammen med det returnerte varepartiet medfølge en returrapport som forklarer årsak til retur og som henviser til inngått forhåndsavtale. På returrapporten skal det påføres ordre- og fakturanummer på de returnerte varene. Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, herunder skaffevarer, tas ikke i retur med mindre det foreligger en returavtale med leverandør/produsent. Ved retur av varer krediteres 80 % av kjøpesummen.

11. Ansvar

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap eller skade på kjøper, kjøpers tilknyttede selskaper eller kjøpers kontraktsparters eiendom, forårsaket av de solgte varer etter levering, omfattende også tap eller skade på produkter tilvirket av kjøper eller produkter mv. som de solgte varer bygges inn eller på annen måte inkorporeres i.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skade eller tap som oppstår når instruksjoner eller bruksanvisninger ikke følges eller ved bruk av tilbehør som ikke er godkjent av selger, ved forsømt vedlikehold, ved uforsvarlig oppbevaring, behandling og/eller feilaktig montering.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers indirekte tap eller konsekvenstap eller konsekvensskader oppstått ved bruk av de solgte varer. Indirekte tap eller konsekvenstap skal omfatte, men ikke være begrenset til driftstap, produksjonstap, tap av bruk og tap under eller i forbindelse kjøpers kontrakter. Videre er selgers ansvar under enhver omstendighet, og uavhengig av rettsgrunnlag for kravet og om kontrakten heves eller ikke, begrenset oppad til netto kontraktspris for det aktuelle kjøpet.

Dersom selger må betale erstatning direkte til kjøpers kunde eller byggherre mv. og dette skyldes forhold kjøperen svarer for eller for tap/skade som selger etter disse vilkårene ikke er ansvarlig for, kan selger kreve regress mot, og skadesløsholdelse fra, kjøper.

12. Force majeure

Selger er fritatt fra sine forpliktelser dersom levering forhindres eller gjøres urimelig byrdefull på grunn av force majeure. Som force majeure regnes enhver omstendighet utenfor selgers kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer eller andre kontraktsforpliktelser både når det rammer selger, leverandør/ produsent eller transportør. Force majeure skal inkludere, men ikke være begrenset til naturkatastrofer, enhver offentligrettslig handling, krig eller tilsvarende tilstander, annen fiendtlighet, sivil uorden, hacking, brann, eksplosjon, pandemier eller andre ekstraordinære trusler mot menneskers helse, strømbrudd, industri- eller arbeidskonflikt og/eller manglende tilgang på essensielle forsyninger av årsaker utenfor selgers kontroll.

13. Spesielle bestemmelser

Selger skal ikke være forpliktet til noen handling eller unnlatelse som etter selgers oppfatning kan tenkes å bryte med nasjonale eller internasjonale sanksjoner, bestemmelser om eksportkontroll mv. eller som rimeligvis kan tenkes å påføre selger omdømmetap.

Selger er berettiget til å kreve nødvendig og rimelig fristforlengelse samt kompensasjon fra kjøper for økte kostnader ved leveransen som skyldes effekter av krig og uroligheter, relaterte nasjonale og internasjonale sanksjoner og bestemmelser om eksportkontroll mv.

14. Oppsigelse

Ved eventuelle endringer i kjøpers juridiske eller finansielle status forbeholder selger seg retten til å kansellere inngåtte og uoppfylte avtaler umiddelbart.

15. Konserninterne overføringer

Selger har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter partenes avtale til et annet selskap i Kesko-gruppen, etter skriftlig varsel til kjøper.

16. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen og salgsbetingelsene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister i tilknytning til disse avtalen/salgsbetingelsene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler, med stedet for selgers registrerte forretningsadresse som avtalt verneting.

Versjon gjeldende fra juni 2022.