Bruk fingrene for å forstørre bildet

AeroDek Reparasjonssett Teglrød - BMI Group

AeroDek
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21000500
  • EAN-kode: 5709090003995
  Benyttes til beskyttelse av snittflater og til reparasjon av skader på taket. Settet består av maling, granulat og pensel.
  Merking
  Helserisiko
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.