Bruk fingrene for å forstørre bildet

AeroDek Reparasjonssett Unique Plus Matt Tegl - BMI Group

AeroDek
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53658375
  • EAN-kode: 5709090093767
  Benyttes til beskyttelse av snittflater og til reparasjon av skader på taket. Pensel er inkludert.
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H332 Farlig ved innånding.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.