AKTIVATOR PU LIM&SKUM 500ML

Essve
  • Raskere herding og fikseringstid
  • Fungerer i kaldt vær, ned til -18 °
  • Høyeffektiv
  • Godt egnet til lufttette miljøer
  • Praktisk spray

159 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 49112522
  • EAN-kode: 7317761076926

Bruk av aktivator halverer fiksering/herdetiden, og gir bedre skumkvalitet.

Produkt

Gjennomsiktig
Nei
Med pensel
Nei
Innhold (Millilitre)
500

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.235 m
Lengde
0.065 m
Bredde
0.065 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H302 Farlig ved svelging.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.