Bruk fingrene for å forstørre bildet

ARCTIC BLUE SPYLERVÆSKE 3L -15°

Arctic Blue

  39 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57218174
  • EAN-kode: 4742622009233
  Ferdigblandet Fjerner smuss og trafikkstøv Passer også til vinduets rengjøring hjemme Tilgjengelig for forskjellige temperatur.
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P233 Hold beholderen tett lukket.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.