ASFALTLIM 1 L BOKS

Isola
  • God lime- og tetteevne
  • Kleber meget godt
  • Vedlikeholdsfritt
  • Lang varighet

349 kr / Boks
349 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 11291614
  • EAN-kode: 7057755461016

Isola. Til klebing av omlegg v/enkelttekkinger på tretak, inntekkinger, reparasjoner etc. Forbruk: ca. 0,5 l pr rull v/klebing av omlegg. Ikke brennbart.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.134 m
Lengde
0.107 m
Bredde
0.107 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.