Bruk fingrene for å forstørre bildet

AVRETT 4686N MARIN EXTRA LIGHT 9KG

Weber
  • For marine og offshore
  • Fin overflate
  • Lav vekt
  • Hurtigtørkende
  • Raskt beleggbar
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51641134
  • EAN-kode: 7391479731476
Selvtørkende pumpbar lettvekts avrettingsmasse til marine og offshore. Sjikttykkelse 0-30 mm. Beleggbar etter 1-3 døgn.
Merking
Etsende
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/…
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.