Bruk fingrene for å forstørre bildet

Benar Blank 10l - Jotun

Jotun
  • Værbestandig klar blank olje til edel tresort
  • Danner blank og klar film på treverket
  • Beskytter treverk mot gråning og oppsprekking
  • Gir en vannfast og elastisk beskyttelse

1 299 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21503230
  • EAN-kode: 7029350500049

Værbestandig alkydolje til inne- og utendørs bruk. Meget god værbestandighet og vannfasthet. Inneholder UV-filter.

Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)