Bruk fingrene for å forstørre bildet

BITUMEN W.TEC SUPERFLEX 100S 30KG

Weber
  • Miljøvennlig, løsemiddelfri
  • Høyfleksibel
  • Sprekkoverbyggende
  • Radontett
  • Sprøytbar
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48151596
  • EAN-kode: 4011361106832
Vanntett fuktsperre for påføring på vegger bak keramiske fliser. Kan også brukes til forbehandling av sponplater i tørre rom.
Merking
Etsende
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...