BRYGGE- & TERRASSEOLJE 9 L

Stabil

  1 549 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56777121
  • EAN-kode: 7056360322552

  Stabil Brygge- og terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Hindrer soppdannelse, som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Kan brekkes i blandemaskin.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.29 m
  Lengde
  0.24 m
  Bredde
  0.24 m
  Merking
  Helserisiko
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P331 IKKE framkall brekning.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)