Bruk fingrene for å forstørre bildet

BUNNSTOFF SELVPOL HVIT 0,75 L

Gjøco
  • Bunnstoff basert på kobberforbindelser
  • Slitesterkt
  • Gode groehindrende egenskaper
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40833600
  • EAN-kode: 7041532891752

Tinnfritt selvpolerende kobberoksydbart bunnstoff for tre,plast og stålbåter.Slitesterkt og med gode grohindrende egenskaper.I nøytral test kåret som ett av de beste i sitt slag.Tynner:White Spirit.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 Farlig ved innånding.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.