BUTINOX TERRASSELYSNER 5L

BUTINOX
  • Lysner grått og misfarget treverk
  • Sikrer riktig farge på terrassebeis
  • Benyttes etter terrassebeisfjerner

289 kr / Kanne
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 25625302
  • EAN-kode: 7031151270182

Butinox Terrasselysner lysner terrassegulvet så det ser nyslipt ut! Gir et optimalt underlag for ny beis og sikrer den flotteste og jevneste fargen! Anbefales også på nytt impregnert treverk for rense, lysne og klargjøre overflaten for beis.

Produkt

Egnet for innendørsbruk
Nei
Egnet for utendørsbruk
Ja
Egnet for kalkfjerning
Nei
Egnet for fettfjerning
Nei
Egnet for rengjøring
Nei
Egnet for rengjøring av glass
Nei
Egnet for muggfjerning
Nei
Egnet for fjerning av alger og mose
Nei
Egnet for treverk
Ja
Egnet for kork
Nei
Egnet for laminat
Nei
Egnet for PVC
Nei
Fysisk form
Væske
Egnet som oppvaskmiddel
Nei
Emballasje
Kanne
Innhold (Millilitre)
5000
Vannløslig
Ja
Må skylles med vann
Ja
Må fortynnes med vann
Nei

Pakke

Netto innhold
1 KAN
Høyde
0.285 m
Lengde
0.187 m
Bredde
0.125 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.