Bruk fingrene for å forstørre bildet

EKSPRESSLIM EXPRESS GEL 3G CASCO

Casco
  • Hurtiglim for punktliming
  • Limer tette og porøse materialer
  • Fyllende lim, egnet til noe rufsete brudd
  • Renner ikke, drypper ikke
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21258314
  • EAN-kode: 7311980110669

Meget hurtig lim for punktliming av både porøse og faste materialer, f.eks. metall, stein, porselen, plast, tre, lær etc. Egnet for litt "rufsete" brudd.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.015 m
Lengde
0.215 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)